Om Mikrofonden

Våra medarbetare och förtroendevalda finns i hela landet!

Mikrofonden är civilsamhällets och kooperationens egna riskkapital-kooperativ. Vi är Sveriges största sociala investerare – med över 100 sociala impact-investeringar i vår portfölj. Vi är samtidigt Sveriges minsta sociala investerare – med fokus på mikroinvesteringar och med en relativt liten fond. Vi har hög kompetens i att investera i verksamheter som är kooperativt eller ideellt organiserade och som har samhällsnytta i fokus.

Vår organisation ”Konsortiet Mikrofonden Sverige” är uppbyggd med Mikrofonden Sverige som ett nationellt nav med regionala självständiga Mikrofonder i form av ekonomiska föreningar. Mikrofonden Sverige är ett finansiellt institut registrerat hos Finansinspektionen. Genom ett samarbetsavtal med de regionala Mikrofonderna erbjuds garantier och investeringar till medlemmar i de regionala Mikrofonderna.  Mikrofonderna erbjuder också ägarkapital i form av förlags- och medlemsinsatser i ekonomiska föreningar eller aktieandelar i medlemsägda aktiebolag och (svb)-bolag (så kallade Bygdebolag). När ett företag, förening, kooperativ, verksamhet eller projekt önskar en garanti eller ägarkapital görs ansökan hos den regionala Mikrofonden.

Mikrofondernas kapital anskaffas och ’ägs’ av respektive Mikrofond själv. Det innebär att det finns kapital både centralt i Mikrofonden Sverige och regionalt/lokalt i de regionala Mikrofonderna. Kapitalet utgörs till största delen av ett idéburet privat kapital. Regionalt har både medlemmar, den etablerade kooperationen och mindre banker investerat i regionala Mikrofonder. Fackförbundet Kommunal har investerat nationellt i Mikrofonden Sverige. Det finns också exempel på investeringar från den offentliga sektorn, till exempel i Västra Götaland och Uppsala kommun.

Det är vår mnening att Mikrofonden precis som det statliga näringslivsbolaget ALMI bör erhålla permanent driftsstöd.  Mikrofonderna ser sig som ALMIs motsvarighet för företag, verksamheter och projekt inom social ekonomi och lokal utveckling. Ett kompletterande stöd för utveckling av det sociala företagandet i Sverige.

Styrelse

Jan Svensson/Mikrofonden Väst, ordförande
jan.svensson@coompanion.se

Ylva Lundkvist Fridh, VD
ylva.lundkvistfridh@mikrofonden.se

Pelle Persson/Mikrofonden Z
pelle.persson@coompanion.se

Staffan Nilsson/Hela Sverige ska leva
staffan46nilsson@gmail.com

Thomas Åberg/Convoy Umeå
thomas@convoy.se

Ulrika Persson/Skoopi

ulrica@dialogkraft.se

Maria Flock Åhlander/Ekobanken

maria.flock-ahlander@ekobanken.se

Suppleanter
Leif Thyrén/ Värmlandskooperativen
Kristoffer Lüthi/ Ekobanken
Örjan Samuelsson/ Mikrofonden Örebro län

Revisorer

Lars Magnus Frisk, Guide revision

Valberedning

Staffan Bond/Hela Sverige ska leva, sammankallande
staffan.bond@helasverige.se

Jonas Lagander/Mikrofonden Östergötland
jonas.lagander@coompanion.se

Medlemmar

Coompanion Sverige

Hela Sverige ska leva

Ekobanken Medlemsbank

JAK Medlemsbank

Svenska Kommunalarbetareförbundet

Bygdegårdarnas riksförbund

Mikrofonden Väst

Coompanion Kronoberg

Mikrofonden Z

Mikrofonden Örebro län

Mikrofonden Halland

Mikrofonden Öst

Mikrofonden Östergötland

Mikrofonden Uppsala län

Dokument

Integritetspolicy 2018

Stadgar Mikrofonden Sverige 2018

Årsberättelse Mikrofonden Sverige 2019

Revisionsberättelse 2019

Årsredovisning Mikrofonden Sverige 2019

Årsredovisning Mikrofonden Sverige 2018

Årsredovisning Mikrofonden Sverige 2017

Årsredovisning Mikrofonden Sverige 2016

Årsredovisning Mikrofonden Sverige 2015

Årsredovisning Mikrofonden Sverige 2014

Årsmötesprotokoll 2020

Årsmötesprotokoll 2019

Årsmötesprotokoll 2018

Årsmötesprotokoll 2017

Årsmötesprotokoll 2016

Årsmötesprotokoll 2015

Handbok för Mikrofondens förtroendevalda och medarbetare