Om Mikrofonden

Vår organisation ”Konsortiet Mikrofonden Sverige” är uppbyggd med Mikrofonden Sverige som ett nationellt nav med regionala självständiga Mikrofonder i form av ekonomiska föreningar. Mikrofonden Sverige är ett finansiellt institut registrerat hos Finansinspektionen. Genom ett samarbetsavtal med de regionala Mikrofonderna erbjuds garantier och investeringar till medlemmar i de regionala Mikrofonderna. Det är Mikrofonden Sverige som ställer ut garantierna där antingen den regionala Mikrofonden eller Mikrofonden Sverige pantsätter motsvarande belopp som säkerhet mot långivande bank. De regionala Mikrofonderna erbjuder också ägarkapital i form av förlags- och medlemsinsatser i ekonomiska föreningar eller aktieandelar i medlemsägda aktiebolag och (svb)-bolag (så kallade Bygdebolag). När ett företag, förening, kooperativ, verksamhet eller projekt önskar en garanti eller ägarkapital görs ansökan hos den regionala Mikrofonden.

Mikrofondernas kapital anskaffas och ’ägs’ av respektive Mikrofond själv. Det innebär att det finns kapital både centralt i Mikrofonden Sverige och regionalt/lokalt i de regionala Mikrofonderna. Kapitalet utgörs till största delen av ett idéburet privat kapital. Regionalt har både medlemmar, den etablerade kooperationen och mindre banker investerat i regionala Mikrofonder. Fackförbundet Kommunal har investerat nationellt i Mikrofonden Sverige. Det finns också exempel på investeringar från den offentliga sektorn. I Mikrofonden Väst har två kommuner, Göteborgs stad och Bengtsfors kommun, gått in med kapital för att stödja ’sina’ sociala företag.

Mikrofonderna är i uppbyggnadsfasen och beroende av offentligt projektstöd för utveckling och drift av verksamheten. På längre sikt kan verksamheten inte överleva på projektbidrag utan måste precis som det statliga näringslivsbolaget ALMI erhålla permanent driftsstöd.  Mikrofonderna ser sig som ALMIs motsvarighet för företag, verksamheter och projekt inom social ekonomi och lokal utveckling. Ett kompletterande stöd för utveckling av mikroföretagandet i Sverige.

Styrelse

Jan Svensson/Mikrofonden Väst, ordförande
jan.svensson@coompanion.se

Ylva Lundkvist Fridh/Hela Sverige ska leva, VD
ylva.lundkvist@helasverige.se

Pelle Persson/Mikrofonden Z
pelle.persson@coompanion.se

Staffan Nilsson/Hela Sverige ska leva
staffan46nilsson@gmail.com

Thomas Åberg/Convoy Umeå
thomas@convoy.se

Ulrika Persson/Skoopi

ulrica@dialogkraft.se

Suppleanter
Leif Thyrén/ Värmlandskooperativen
Kristoffer Lüthi/ Ekobanken
Örjan Samuelsson/ Mikrofonden Örebro län

Revisorer

Patrik Zettergren, ordinarie, Revisionsbyrån Fyrtornet, auktoriserad revisor
Revisionsbyrån Fyrtornet, suppleant

Valberedning

Staffan Bond/Hela Sverige ska leva, sammankallande
staffan.bond@helasverige.se

Jonas Lagander/Mikrofonden Östergötland
jonas.lagander@coompanion.se

Medlemmar

Coompanion Sverige

Hela Sverige ska leva

Ekobanken Medlemsbank

JAK Medlemsbank

Mikrofonden Väst

Coompanion Kronoberg

Svenska Kommunalarbetareförbundet

Mikrofonden Z

Mikrofonden Örebro län

Mikrofonden Skåne

Mikrofonden Halland

Mikrofonden Öst

Mikrofonden Östergötland

Mikrofonden Uppsala län

Dokument

Protokoll Årsstämma 2020

Integritetspolicy 2018

Handbok för Mikrofondens förtroendevalda och medarbetare

Stadgar Mikrofonden Sverige 2018

Årsredovisning Mikrofonden Sverige 2019

Årsberättelse Mikrofonden Sverige 2019

Revisionsberättelse 2019

Årsredovisning Mikrofonden Sverige 2018

Årsredovisning Mikrofonden Sverige 2017

Årsredovisning Mikrofonden Sverige 2016

Årsredovisning Mikrofonden Sverige 2015

Årsredovisning Mikrofonden Sverige 2014

Årsmötesprotokoll 2019

Årsmötesprotokoll 2018

Årsmötesprotokoll 2017

Årsmötesprotokoll 2016

Årsmötesprotokoll 2015