Projekt

Microfinance for Swedish Social Enterprises (MiSSE)

Finansiär: ESF via Europeiska kommissionen (80% finansieringsgrad)

Utlysning: Transaction costs to support social finance intermediaries

Projektperiod: mars 2023 – februari 2026 (36 månader)

Totalt bidrag (80% av total budget): 359 943 Euros

Projektägare: Mikrofonden Sverige

Projektpartners: Mikrofonden Uppsala, Coompanion Göteborgsregionen, Coompanion Örebro, Coompanion Östergötland, Coompanion Jämtland och Ekobanken

Asocierad (extern projektpart): Finanzierungsagentur für Social Entrepreneurship (FASE, Tyskland)

Syfte med projektet

Den stora hävstången med detta projekt är att det kommer frigöra tid för att snabbare påskynda utvecklingen av den sociala finansmarknad i Sverige och Europa – så att sociala företag kan accelerera sina sociala innovationer (som arbetsintegration, inkluderande boende, hållbar livsmedelsproduktion, cirkulärt och grönt företagande, etc). Vi har byggt upp vår kompetens, expertis och nätverk/partnerskap under mer än ett decennium och vi är nu redo att ta nästa steg för att förnya mikro- och socialfinansieringssektorn i Europa! Nästa steg inkluderar lansering i större skala av innovativa, kooperativa finansieringsinstrument inom ägarliknande riskkapital (“quasi-equity”).

Projektmål

  • Att göra kreditberedning och effektanalys samt ge stöd för ökad investeringsmognad,  med 100 (lägsta nivå) till 150 (mål) sociala företag under en period av tre år. 
  • Att träffa, genomlysa och coacha ytterligare 300 – 450 sociala företag 
  • Vilket resulterar i cirka 4 000 000 – 5 000 000 euro investerade i sociala företag av oss – vilket minskar det finansiella gapet för svenska sociala företag med cirka 40 % enligt vår marknadsanalys. 
  • Vilket resulterar i att ytterligare 4-5 miljoner euro ställs till sociala företags förfogande av andra finansiärer (som FASE ESIIF, Almi, Ekobanken, etc) genom vår saminvestering – vilket minskar det ekonomiska gapet för svenska SE med ytterligare cirka 40 %.
  • Förbättra rutiner för uppföljning och effektrapportering för vår nuvarande och framtida portfölj (vilket resulterar i nya versioner av policydokument och effektrapporter samt ökade kunskap om effekterna av sociala företag)
  • Att dela och samskapa innovativa sociala finansiella instrument och metoder/processer med andra europeiska sociala finansförmedlare genom detta projekt och vårt medlemskap i European Microfinance Network.
  • Att uppnå en bättre balans mellan mycket mikro (1 – 20 tusen euro, till exempel ASF) och större mikroinvesteringar (100 – 500 t euro, till exempel socialt byggande) för att skapa intern långsiktig ekonomisk hållbarhet och nå små sociala nystartade företag samt större och mer etablerade sociala företag. För oss innebär detta att ha en större andel av +20 000 euro investering än idag. (Våra samarbetspartners på Föreningen för byggemenskaper har ambitionen att bygga 1000 nya bogemenskaper, med en efterfrågan på cirka 200 000 – 500 000 euro i ägarandelar vardera – som kan vara en del av vår målgrupp).

Finansiering av sociala innovationer

Mellan december 2018-2020 har Mikrofonden, i samarbete med några medlemsorganisationer, beviljats ca 1,6 miljon från Vinnova för projektet ”Finansiering av sociala innovationer”.

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att Mikrofonden Sverige, i samarbete med ett antal parter, bidrar till att fler sociala innovationer utvecklas och kommer till användning i samhället. Genom detta projekt kommer vi kunna utveckla räckvidd, arbetssätt, nätverk och tjänster, och därmed kunna ge än större finansiellt stöd till sociala företag. Målet är att Mikrofonden Sverige samt regionala mikrofonder utvecklat kapacitet att nå fler sociala företag. Genom ökad rådgivning, kompetenshöjande insatser samt informationsspridning och fler samarbeten med civilsamhällesorganisationer.

Förväntade effekter och resultat

20 sociala företag som erhållit kredit från Mikrofonden, 60 som fått rådgivning för att bli finansieringsmogna. Höjd kompetens inom jämställd mikrofinansiering. Ökad kännedom om Mikrofonden. Fler samarbeten mellan Mikrofonden och andra civilsamhällesorganisationer.

Planerat upplägg och genomförande

I projektteamet ingår förutom Mikrofonden Sverige även Mikrofonden Väst, Hela Sverige ska leva, Ekobanken och Coompanion Uppsala. Vi inleder projektet med en analys- och kartläggningsfas, sedan genomför vi ett antal kompetenshöjande kurser för medarbetare. Under hela projektet kommer vi söka fler samarbetspartners och utarbeta samarbetsavtal. Vi kommer även under hela projektet söka kunder som vi kan stötta genom rådgivning och förhoppningsvis på sikt även finansiera. Vi kommer även ha en spridningskonferens och en utvärderingsfas.

Translate »