Hantering av personuppgifter

Den 25 maj 2018 har en ny dataskyddslagstiftning i Sverige trätt i kraft mot bakgrund av den dataskyddsförordning som EU har tagit fram (GDPR). Den kallas i allmänt tal för Dataskyddsförordningen (https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/).

Mikrofonden är i vissa fall personuppgiftsansvariga för behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen.

Förordningens syfte är att stärka medborgarnas grundläggande fri och rättigheter genom att det ska vara enklare att få veta vem som behandlar personuppgifter och att få veta vilka personuppgifter som finns registrerade om individen och också hur dessa kommer att användas.

Vi behöver dina uppgifter för att kunna hjälpa dig i ditt projekt och för att du ska kunna använda våra tjänster. Det är frivilligt att lämna uppgifter till oss men om vi inte får in ovan uppgifter kan vi tyvärr inte hjälpa dig vidare. Dina personuppgifter kommer att sparas och behandlas för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag.

Mikrofonden har ett berättigat intresse av att registrera dina personuppgifter och för att vår verksamhet ska kunna fortlöpa. Ändamålet med insamlandet och behandlingen av personuppgifterna är följande; för att möta bankers krav för finansiering och krav från offentliga finansiärer att återkoppla med statistik kring vilka kunder vi stödjer, detta för att finansiärer skall kunna följa upp hur vi arbetar, utvärdera sitt stöd till Mikrofonden.

Vi är medvetna om att vissa av de lämnade personuppgifterna kan vara av känslig art. Innan sådana personuppgifter samlas in görs automatiskt en konsekvensbedömning om det är nödvändigt för ändamålet att samla in dem.

De lämnade personuppgifterna kommer att behandlas i våra IT system, Google drive
Vi kommer inte att föra över några personuppgifter till tredje part utan ett samtycke från dig. All data inom Mikrofonden hanteras på en säker server.

Personuppgiftsansvarige (Mikrofonden) kan komma att lämna ut personuppgifter till: aktuell bank för garantin, Mikrofonden Sverige för statistik och uppföljning där ändamålet är att man skall kunna följa upp antal garantier, aktörer vi stödjer och risknivån på totalengagemanget.
De personuppgifter som samlas in om dig är följande; Namn, personnummer, adress, e-postadress telefon/mobiltelefon.

Hur länge sparas uppgifterna?

Mikrofonden behandlar och lagrar dina personuppgifter så länge som det krävs för att kunna administrera uppdraget för dig eller så länge som vi enligt vid var tid gällande lagstiftning i Sverige är skyldiga att spara dina uppgifter. Därefter raderas uppgifterna enligt en gallringsrutin.

Vi raderar inte dina personuppgifter när det finns ett legalt krav att lagra dem eller en rättslig grund att behålla dem.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn hur dina personuppgifter behandlas vilket betyder att du har rätt att få veta vilka uppgifter som finns om dig, du har även rätt att korrigera dina uppgifter om de har blivit felregistrerade. Du kan även begära att få dina uppgifter raderade eller flyttade till annan aktör, s.k. dataportabilitet. Om du har frågor angående dataskydd och personuppgifter ska du vända dig till mikrofonden.uppsala@gmail.com eller Mikrofonden Uppsala län, c/o Coompanion, Kungsgatan 71, 753 21 Uppsala.

Samtycke

För att kunna spara dina personuppgifter under och efter projektet behöver vi ditt samtycke för att få registrera och behålla dem, det gäller speciellt det som kallas för känsliga uppgifter. Du kan när som helst muntligt eller skriftigt ta tillbaka ditt samtycke och begära att dina personuppgifter ska tas bort. Du kan då vända dig till Mikrofonden Uppsala län för hjälp med din begäran.

Translate »