Intresseanmälan om finansiering

Kontaktuppgifter för intresseanmälan

Genom att skicka in intresseanmälan godkänner ni Mikrofondens allmänna villkor och att Mikrofonden behandlar era personuppgifter.

Vad händer efter intresseanmälan?

Vi kommer att skicka vårt anmälningsformulär till er via tjänsten Oneflow. Håll utkik i er inbox (eller skräppost)!

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss via info@mikrofonden.se.

Efter att ni skickat in er intresseanmälan kommer vi att efterfråga ytterligare dokument. Nedan listas exempel på dokument som kommer att efterfrågas. Detta är för att vi ska lära känna ert företag både historiskt, i dagsläget och framtida utveckling.

  • Beskrivning av verksamheten såväl bakgrund, hur det är nu och era framtida planer, ofta kallar man detta en affärsplan
  • Senast Årsredovisning och i förekommande fall Verksamhetsberättels
  • Resultatrapport och balansrapport för föregående år
  • Årets resultatrapport och balansrapport så långt som bokföringen är gjord
  • Resultatbudget för resten av året och nästa år enligt ungefär samma uppställning som resultatrapporten
  • Likviditetsbudget för resten av året och nästa år (alternativt investeringsperioden)
  • Registreringsbevis från bolagsverket
  • Kompanjonavtal (i förekommande fall)
  • Stadgar alternativt bolagsordning

Allmänna villkor

§1 Kunden medger att Mikrofonden och dennes långivare/finansiär fritt får utbyta information om medlemmens verksamhet och engagemang i anledning av det åtagande Mikrofonden har eller kan komma att teckna med kunden. Kunden medger att Mikrofonden kan ta kreditupplysning avseende föreningen och dess styrelseledamöter.

§2 Investeringen / Borgensåtagandet gäller normalt för en tid av tre år men med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år efter förnyad och beviljad ansökan. Låntagaren äger rätt att begära kortare tid för finansieringen/borgensåtagandet.

§3 För föreningens investering/ borgensåtagande för kunden debiterar föreningen kunden en årlig avgift. Se avtal.

§ 4 Avgiften för investering/ borgensåtagandet skall erläggas årsvis i förskott.  

§5 Kunden skall hålla Mikrofonden informerad om den ekonomiska utvecklingen i företaget genom insändande av senast fastställda årsredovisning. Årsredovisningen skall vara föreningen till handa inom sju månader efter räkenskapsårets utgång.  Kunden har vidare skyldighet att skriftligt informera om det inträffar väsentliga förändringar avseende verksamhetsinriktning, ägarförhållanden eller andra påtagliga förändringar. Om kundens verksamhet börjar avvika från budget har kunden möjlighet boka ett möte med Mikrofonden för att få råd och tips om hur man kan förbättra situationen.

§6 Under tiden som Mikrofonden investering/ borgen är gällande förbinder sig kunden att vara medlem i Mikrofonden.

§7 Föreningen äger rätt att säga upp sin investering/ borgensåtagande om kunden bryter eller agerar i strid med de villkor som ovan har noterats. Föreningen skall dock före en uppsägning på denna grund skriftligt anmana kunden att korrigera bristen. Anser föreningen att bristen inte har korrigerats äger föreningen rätt att saga upp sitt åtagande utan ytterligare åtgärd.

§8 I egenskap av medlem i Mikrofonden har undertecknad som företrädare för angivet företag tagit del av och godkänner ovan kompletterande villkor.

§ 9 Om ansökan blir godkänd och investeringen/ garantin börjar gälla, förbehåller sig föreningen rätten att använda sig av sökandes namn, verksamhet, vad garantin används till och att ha möjlighet att kunna berätta att man erhållit garanti via föreningen. Detta för att föreningen skall kunna informera, marknadsföra omgivningen om föreningens verksamhet. OM sökande ej kan acceptera detta, skall skriftligt brev eller mail skickas till föreningen innan garantin börjar gälla. 

§ 10 Genom denna ansökan har vi rätt att göra kreditupplysning på sökande, samt styrelseledamöter.

Translate »