För banker

Mikrofonden är en ekonomisk förening som erbjuder kreditgarantier för banklån till kunder inom den sociala ekonomin*. Organisationen ägs av sina medlemmar, är regionalt och nationellt organiserad och eventuella överskott återinvesteras i verksamheten.

*Med Social ekonomi avses i det här sammanhanget organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn.

Varför behövs Mikrofonden?

Sociala företag har svårigheter att lösa sin finansiering, bland annat på grund av att finansmarknadens regler och bedömningar inte är anpassade för dessa företag. Den här målgruppen behöver dessutom ofta småkrediter, vilket gör dem mindre lönsamma för dem som ska låna ut pengar. Vi på Mikrofonden anser också att människor som gör ideella insatser kan behöva avlastas en viss personlig risk.

Vad innebär kreditgarantin?

Mikrofonden ställer ut en kontant kreditgaranti till banken för upp till 90 % av lånebeloppet.

Hur stora belopp kan Mikrofonden garantera och för hur lång tid?

Det varierar i olika regionala mikrofonder, men i Uppsala är garantitiden i nuläget max 3 år och det maximala garantibeloppet är 400 000 kr. Vid ett högre belopp än 400 000 kr kan vi eventuellt samfinansiera med Mikrofonden Sverige.

Exempel kreditbehov som kreditgarantin kan täcka

 • Finansiering till start/omstart av företaget
 • Hyresgaranti gentemot fastighetsägaren
 • Köp av fastighet
 • Expansion och verksamhetsutveckling
 • Kontokredit som buffert för större förändringar i likviditeten
 • Vid ansökan och genomförande av offentligt finansierade projekt

Hur går det till?

 1. Låntagaren ansöker om kreditgaranti för lån i banken
 2. Mikrofonden gör egen kreditbedömning och fattar ett eget beslut
 3. Mikrofonden Sverige ställer ut en borgen till banken såsom för egen skuld
 4. Borgen och pantsättningsavtal upprättas mellan bank och den regionala mikrofonden
 5. Den regionala Mikrofonden pantsätter motsvarande belopp genom inlåning i aktuell bank på ett låst konto

Vad är Mikrofonden Sverige?

Mikrofonden Sverige ekonomisk förening är en paraplyorganisation för regionala mikrofonder i hela landet, som kreditgarantier och förlagsinsatser till den sociala ekonomin. Mikrofonden Sverige är registrerad hos Finansinspektionen. Föreningen startade 2010 av Coompanion, Hela Sverige ska Leva, Ekobanken medlemsbank och JAK medlemsbank.

Vilka krav ställer Mikrofonden på banken?

Ett gott samarbete för kundens bästa både vid kreditberedning och uppföljning. Det är önskvärt att banken blir medlem i den regionala mikrofonden, men inget krav i Uppsala. Vissa regionala mikrofonder har dock detta som krav.

Hur ska banken göra om ni har en kund som skulle kunna ha hjälp av Mikrofonden?

Kontakta Mikrofonden Uppsala län
Verksamhetsledare Helen Curry
Mejl: helen.curry@mikrofonden.se
Telefon: 070 – 326 26 54

Vill du ha denna text som egen broschyr? Klicka här så kan du ladda hem en!