För potentiell kund/kredittagare

Vill ert kooperativ eller förening utvecklas? Har ni svårt att hitta finansiering till det? Ni är inte ensamma! Företag och föreningar inom den sociala ekonomin* har ofta svårt att få finansiering även om behoven är små och återbetalnings-förmågan är god. Mikrofonden kan kanske vara något för er.

Mikrofonden hjälper företag och föreningar inom den sociala ekonomin att få tillgång till kapital  

* Den sociala ekonomin utgörs av verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ och stiftelser och har allmännytta eller medlemsnytta som främsta drivkraft.

För vem?

Föreningar, kooperativ, sociala företag, byalag, stiftelser, lokala utvecklingsgrupper inom den sociala ekonomin.

Till vad?

Start av verksamhet, hyresgarantier, vid expansion likviditetsbehov.

Hur?

Främst kreditgarantier (borgen) vid banklån, checkkredit eller hyresgaranti upp till 90 % av behovet. Syftet är att underlätta att få banklån och minska risken för styrelseledamöter och medlemmar, genom minskade krav på personlig borgen.

Exempel på verksamheter som fått stöd

Egnahemsfabriken

Ett arbetsintegrerande socialt företag på Tjörn erhöll 300 000 kr varav 200 000 kr är ett lån och 100 000 kr är en kontokredit. Fyra av styrelsemedlemmarna gick i personlig borgen på 72 000 kr. Medlen gick till projektbyggarytor.

www.egnahemsfabriken.se

Koopus

Detta arbetsintegrerande sociala företag, ASF, erhöll checkkredit på 225 000 kr samt borgen om 25 000 kr. Krediten utjämnar likviditeten vid löneutbetalningar

www.koopus.se

Feel4Götaälv

Erhöll garanti på 100 000 kr för att täcka de sista 20 % av Jordbruksverkets stöd för att balansera likviditeten i väntan på betalning efter slutredovisning av ett LEADER-projekt.

Boggsjö byförening

Denna ideella förening i Bräcke kommun erhöll en kredit på 50 000 kr för att delfinansiera tillgänglighetsanpassning av bygdegården.

www.norlbygda.com

Hur går det till?

 1. Börja med att kontakta din bank
 2. Kontakta Mikrofonden och ansök om kreditgaranti (om behov av säkerheter finns)
 3. Mikrofonden lokalt gör egen kreditberedning och tar beslut. Ärendet tas även upp i Mikrofonden Sverige
 4. Om ni får positivt beslut meddelar ni banken
 5. Ni tecknar garantiavtal med Mikrofonden lokalt

Hur ser villkoren ut?

Villkoren växlar beroende på region och låneform. Kontakta därför din regionala Mikrofond. Om det inte finns någon Mikrofond i din region – kontakta Mikrofonden Sverige för mer information.

Villkor Mikrofonden Uppsala län

 • Ekonomiska och ideella föreningar samt stiftelser i Uppsala kommun
 • Verksamheten bedrivs i Uppsala kommun
 • Samhällsnyttig karaktär
 • Demokratiska och öppna för alla eller har starkt socialt syfte
 • Garantibelopp max 400 000 kr, vid högre belopp kan vi eventuellt samfinansiera med Mikrofonden Sverige
 • Max tre års garanti
 • Max 90 % av totalbeloppet
 • Medlemskap krävs om garanti beviljas

För mer information om Mikrofonden Uppsala län

Helen Curry, verksamhetsledare Uppsala län

E-post: helen.curry@mikrofonden.se  

Telefon: 0703- 26 26 54

Vill du ha denna text som egen broschyr? Klicka här så kan du ladda hem en!