Alla inlägg av ulla herlitz

Information om GDPR

Information om GDPR från Mikrofonden Sverige

Från den 25 maj 2018 gäller dataskyddslagen GDPR (General Data Protection Regulation). Därför vill vi informera om hur Mikrofonden Sverige använder personuppgifter i sin verksamhet.

GDPR är en ny dataskyddslag inom EU och ersätter den nuvarande personuppgiftslagen (PUL). I vår Integritetspolicy kan du läsa om hur vi använder personuppgifter i Mikrofondens verksamhet. För att kunna ställa ut garantier och göra investeringar i den sociala ekonomins företag behöver vi bland annat personuppgifter om företagens ledning och firmatecknare. Det finns också lagar och myndighetskrav, till exempel om penningtvätt, som kräver inhämtande av personuppgifter. Mer information finns i vår integritetspolicy. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Under fliken “Om Mikrofonden” hittar du Mikrofondens Integritetspolicy.
Här kan du ladda ner mer info om GDPR från datainspektionens hemsida.

Årsstämma 2018 och nätverksmöte samma dag – 29 maj i Stockholm

Tid: 29 maj. Årsstämman börjar kl. 10, kaffe från kl. 09.30 och nätverksträffen hålls efter stämman 13-16.
Plats: Ekobanken, Lilla Nygatan 13, Stockholm

Stämman inleds med besök av Corinne Uppman Helminen från Tillväxtverket/Kapitalförsörjning. Hon kommer att informera om TVVs uppdrag, inom ramen för regeringens strategi för sociala företag, att kartlägga finansieringsvägar för sociala företag. Information och diskussion ca 30 minuter.

Nätverksträffen inleds med besök av Terese Bengard från Hela Sverige ska leva. Hon kommer att berätta om organisationens nya balansrapport Hållbarhet i hela Sverige.

Anmälan till stämman och nätverksmöte till info@mikrofonden.se
VARMT VÄLKOMNA

Projekt Nätverka Mikrofonden

 

Fram till den sista augusti 2016 pågår projektet Nätverka Mikrofond Sverige
Hela Sverige ska leva är projektägare, ulla.herlitz@helasverige.se projektledare och Tillväxtverket finansierar projektet. Syftet är att genom nätverksarbete utveckla konsortiet Mikrofonden Sverige, alltså de regionala mikrofonderna och det nationella navet Mikrofonden Sverige, så att mikrofonderna kan bistå med finansiering till företag inom social ekonomi och lokal utveckling.

Våren 2016 finns ett konsortium av 12 regionala mikrofonder i landet knutna till det nationella navet Mikrofonden Sverige. Två är operativa och tio ligger i startgroparna. Behov fanns att lära av varandra och att utveckla gemensamma rutiner för arbetet. Därför startades detta projekt.

Projektet vill etablera ett nätverk för Mikrofonderna och att nätverket under tre fysiska nätverksträffar tillsammans utvecklar rutiner och arbetsredskap för en effektiv och ändamålsenlig hantering gentemot företagen i sin målgrupp. Nätverksarbetet stöds av en intern sajt på Mikrofonden.se där framtagna arbetsredskap med mera kommer att läggas upp och fritt användas av befintliga och nytillkomna mikrofonder.

Arbetsredskapen utgörs av dokument och mallar för handläggning av finansieringsförfrågan som bedömning av affärsidé, kreditPM, ratingmall etcetera. När mikrofondsverksamheten nu växer behöver vi se över och ta fram enhetliga rutiner och mallar för bedömning. Ett sådant område är att införliva den nationella strategin för ett företagsfrämjande på lika villkor både vad gäller bedömning av företaget, liksom i uppföljning och rapportering av ärenden.

Utmaningen framöver
Den stora utmaningen framöver är att lösa problemet med driftskostnaderna för konsortiet. Mikrofonderna är i uppbyggnadsfasen och beroende av offentligt projektstöd för utveck­ling och drift av verksamheten. På längre sikt kan verksamheten inte överleva på projektbidrag utan måste precis som det statliga näringslivsbolaget Almi erhålla permanent driftsstöd. Mikrofonderna ser sig som Almis motsvarighet för företag, verksamheter och projekt inom social ekonomi och lokal utveck­ling. Ett kompletterande stöd för utveckling av mikroföretagandet i Sverige.

Under 2016 vill vi fokusera på statligt driftsstöd till de regionala mikrofonderna och Mikrofonden Sverige. Vi menar att alla typer av företag ska ha samma möjligheter till stöd och vi har byggt upp en finansiell infrastruktur för den del av näringslivet som inte omfattas av statliga Almi-bolagens insatser.

Årsstämma 2016

 

Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling i Sverige ek. för. höll årsstämma i Stockholm 31 maj 2016. Sofia Vittecoq Berglund från Svenska Kommunalarbetareförbundet, inledde årets stämmoförhandlingar. Kommunal är en av våra medlemmar och har investerat 5 miljoner kr i Mikrofonden Sverige.

Till ny ordförande valdes Jan Svensson/Mikrofonden Väst och till vice ordförande valdes Anna Olofsson Frestadius/Mikrofonden Z.

Här finns årsmötesprotokollet: arsmotesprotokoll-nr-7-mikrofonden-sverige-160531
och här årsredovisningen: arsredovisning-2015-undertecknad.